Print this page

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

       เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ประกาศเทศบาลตำบลนาเรือง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลนาเรือง จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน