ประวัติความเป็นมา

       ราษฎรส่วนใหญ่ที่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลนาเรือง เดิมเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ที่ ตำบลนาส่วง และ ตำบลนาเยีย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งมักจะมาอยู่อาศัย อยู่ที่นาของตน บ้างก็โยกย้ายมาอยู่ที่นาถาวร จนมีจำนวนครัวเรือนมากขึ้นเรื่อย ต่อมาได้ก่อตั้งเป็นชุมชนใหม่ขึ้น คือ บ้านนาเรือง และได้ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อของ ตำบลนาเรือง ต่อมาได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2540 และยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลนาเรือง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ราบสูง สลับที่ดอน อยู่ทิศใต้ของอำเภอนาเยีย ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีแม่น้ำสายหลัก คือ ลำโดมใหญ่ และมีห้วย หนอง อยู่เป็นจำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรใช้ทำการเกษตร เช่น ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และในช่วงฤดูแล้ง มีการประกอบอาชีพเสริม คือ ทอผ้าและรับจ้างทั่วไป

 

View the embedded image gallery online at:
https://naruang.go.th/about-us/history#sigProGalleriaee0b11c643

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ