ข่าวกิจกรรม

       เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จ้ดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

       เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเรือง

       เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่่บ้าน

       เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ปัจจัย หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ณ ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

       เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบภายในสภานที่ราชการ

       เทศบาลตำบลนาเรือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสู้วิกฤติ COVID-19) ณ ห้องประชมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาเรือง

       เทศบาลตำบลนาเรือง ได้มอบรถโยกแก่คนพิการ

รายที่ 1 นางซ้อน คำพระทิก หมู่ที่ 8 บ้านหินลาดน้อย ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

รายที่ 2 นายอรรคณีย์ คำภิเดช หมู่ที่ 1 บ้านนาเรือง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       เทศบาลตำบลนาเรือง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางจิตและสมองผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเรือง

       เทศบาลตำบลนาเรือง ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเรือง

       เทศบาลตำบลนาเรือง นำโดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทสมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ และงานพัฒนาชุมชน ได้ออกพื้นสำรวจความต้องการของผู้พิการทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาเรือง มีระยะเวลาระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564

       ในวันอังคาร ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลนาเรือง นำโดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนหมู่บ้าน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ รดน้ำ ขอพร ผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความงดงาม มีความกตัญญู เคารพผู้ใหญ่ มีจิตใจที่อ่อนโยน มีคุณธรรม ศีลธรรม และมีจิตสำนึกที่ดี โดยยึดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด 19)

       วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาเรือง โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การรณรงค์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลนาเรือง

       ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลนาเรือง นำโดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนหมู่บ้าน ผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุมการเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรม ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 มีกิจกรรมนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายปิ่นโต และ จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม โดยยึดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด 19)

       เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรื่อง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาเรืองร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต การบริหารงานโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อส่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งร่วมปฏิญาณตน ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ได้แก่

1.กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

2.ซื่อสัตย์และม่ความรับผิดชอบ

3.โปร่งใส ตรวจสอบได้

4.ไม่เลือกปฏิบัติ

5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

       เมื่อนที่ 5 มกราคม 2565 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรื่อง เป็นประธาน ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง หัวข้อประเด็นการประชุม

1. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2. การสร้างฐานแนวความคิดหลักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการมีส่วนร่วมและถือปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล

3. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

4. การปรับปรุง /ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้เทศบาลตำบลนาเรือง ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงการประเมิน ITA /ทำให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานต่อไป

       เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลนาเรือง โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมด้วยคณะทำงาน รอต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่จริงก่อนการก่อสร้างถนน เส้น บ้านหินลาด ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ถึง บ้านเมืองใหม่ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

       เทศบาลตำบลนาเรือง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลนาเรืองตัดกิ่งไม้ที่บังทัศนียภาพ ถนนเส้นหน้าวัดบ้านนาเรือง

       เทศบาลตำบลนาเรือง โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง และ นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์ ปลัดเทศบาลตำบลนาเรือง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมกำจัดขยะมูลฝอย โครงการบริหารจัดการขยะฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waster to Energy (WTE) ณ เทศบาลเมืองเดช

       ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 25657

ติดต่อสมัครเรียนได้ที่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง

       เทศบาลตำบลนาเรือง โดย นางกฤตยาวีย์ ศรีระดา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน กับทางกรมปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคมบ้านนาเรืองน้อย หมู่ที่ 7

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ