ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายกวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง และคณะ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมทำพรมเช็ดเท้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหินลาด หมู่ 3 และหมู่ 8 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       ระหว่าง 15-16 กันยายน 2565 นางดวงจันทร์ ครองยุติ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้จัดกิจกรรมโครงการสานกระติบข้าวด้วยคล้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งศรีเมือง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นางดวงจันทร์ ครองยุติ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาเรือง

      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางดวงจันทร์ ครองยุติ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาเรือง

      เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นางดวงจันทร์ ครองยุติ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเรือง ได้จัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเรือง

       กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลนาเรือง ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการแข่งขันนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม ณ สนามโรงเรียนบ้านนาเรือง โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท คือ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอล์เลย์บอล กีฬาตะกร้อ และกีฬาเปตอง

       ด้วยเทศบาลตาบลนาเรือง โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ได้รับหนังสือจาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะต้นทางตาม หลัก 3Rs สู่สังคมคาร์บอนต่ำ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ตามโครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมชุมชนขยะเหลือ ศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยต้นทางตามหลัก 3Rs ที่ถูกหลักสุขาภิบาลและสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อ รับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและการส่งเสริมยกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ต้นแบบที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

       เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ได้มอบหมายให้ นางสาวภัสสร สุทธิโยธา ผู้อำนวยกองการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตามวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยการจัดกิจกรรม หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน การเล่นในกระบวนการต่างๆ 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม กลางแจ้ง เกมการศึกษา กิจกรรมเสรี และกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้มี สุขภาพแข็งแรง เพิ่มประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มี ระเบียบวินัย สามัคคี อดทน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเล็กเล็กบ้านนาเรือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง จัดกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลนาเรือง เวลา 08.30 เป็นต้นไป

       เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลนาเรือง ได้ดำเนินกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy),รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts, ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีนายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาเรือง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 60 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในด้าน มาตรการ No Gift Policy

       เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลนาเรือง นำโดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาเรือง เพื่อเสนอโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฯ และโครงการที่เดือดร้อนเร่งด่วน (ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อจะได้ดำเนินการขอจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย

1. กำนันตำบลนาเรือง

2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 – 9 ตำบลนาเรือง

3. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 – 9 ตำบลนาเรือง

4. ตัวแทนหน่วยงานภาคราชการ ในเขตพื้นที่ตำบลนาเรือง

จากการประชุมร่วมได้ผลสรุป คือ 1.นำโครงการที่ได้แต่ละหมู่บ้านเสนอเพื่อจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม และ 2. นำโครงการฯ ในเขตพื้นที่ตำบลนาเรืองที่เดือดร้อนต้องการดำเนินการเร่งด่วน (ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) ขอจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง เทศบาลตำบลนาเรือง จะนำผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ไปดำเนินการในขั้นตอนดังที่กล่าวไว้ข้างต้นต่อไป

       เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ได้มอบหมายให้ นางดวงจันทร์ ครองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารหลักสูตรการทำน้ำพริกปลาดุกฟู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเล็งเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพสร้างรายได้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และฝึกทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวได้

       เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลนาเรือง ได้ดำเนินกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy),รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts, ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ แจ้งข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมีนายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาเรือง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 60 คน มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

       กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเรือง โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สัญลักษณ์ มือขวาทับมือซ้าย หมายถึงการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลนาเรือง

       เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 เทศบาลตำบลนาเรือง นำโดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ได้ ร่วมกัน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงความดีและการให้อภัย 3 นาที พร้อมร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ ชูกำปั้น หมายถึง ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาเรือง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 60 คน เมื่อเสร็จจากพิธีการหน้าเสาธง ต่อด้วย กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีนายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลนาเรือง รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลนาเรือง มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่v

       ด้วยเทศบาลตำบลนาเรือง โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ได้จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ทีมงานช่าง เทศบาลตำบลนาเรือง ซ่อมแซมถนน ในเขตตำบลนาเรือง

- ถนนเส้น กลางบ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 3

- ถนนเส้น บ้านหินลาด-บ้านหนองกระบือ

- ถนนเส้น บ้านนาเรือง-บ้านหินลาด

       ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ติดต่อสมัครเรียนได้ที่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรือง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งยาง

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ