Hot News :

ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลนาเรือง งานด้านพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาเรือง

       เทศบาลตำบลนาเรือง โดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมด้วย งานด้านพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเรือง

       วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน เทศบาลตำบลนาเรือง ได้เข้าร่วมราชพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านนาเรือง

       เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 น. นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลนาเรือง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรนมจืด ที่ ถนนสายวัฒนธรรม บ้านโนนงาม

       เมื่อวันที 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ได้เป็นประธานการประชุมคณะบริหาร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาเรือง ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาเรือง ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลนาเรือง จำนวน 64 คน

       เมื่อวันที 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2566 นำโดย นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาเรือง เวลา 08.00 น. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ เสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง ต่อด้วย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ในการดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต รวมทั้งเน้นย้ำ และมอบนโยบาย เรื่องการนำนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม พร้อมแจ้งแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don’ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในเทศบาลตำบลนาเรือง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะบริหาร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาเรือง เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมจำนวน 64 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายวิทยา โลมากาล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       เทศบาลตำบลนาเรือง งานสาธารณสุขได้จัดทำโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายในเขตตำบลนาเรืองทั้ง 9 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน จัดกิจกรรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมศรีลำโดม เทศบาลตำบลนาเรือง

       วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง ร่วมกิจกรรมตักบาตรนมจือ ถนนสาบวัฒนธรรม บ้านโนนงาม

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางกฤตญาวีย์ ศรีระดา ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาาเรือง พร้อมด้วย นางดวงจันทร์ ครองยุติ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ลงพื้นที่ในการมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ เตียงผู้ป่วย และรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ นายคำมี สารัง อายุ 72 ปี ที่อยู่ 210 หมู่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการหนองกระบือรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร/และอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติด รร. บ้านหนองกระบือ ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

       วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง พนักงานเทศบาล และตัวแทนชาวตำบลนาเรือง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำโดมใหญ่ (ท่าเกียน) หมู่ 8 บ้านหินลาดน้อย ตำบลนาเรือง - หมู่ 6 บ้านโนนแดง ตำบลนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจาน

       วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ร่วมพบปะ และสนับสนุนน้ำหวาน ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเรือง

       เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" (18 มีนาคม 2567) เทศบาลตำบลนาเรือง ได้จัดกิจกรรม โครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เป็นโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงภายในศพด.เขตเทศบาลตำบลนาเรือง ประกอบด้วย ศพด.นาเรือง ศพด.หินลาด ศพด.โนนงาม และศพด.แก้งยาง โดยทั้ง 4 ศูนย์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันลอยกระทง เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย

       วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง พร้อมคณะ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายกวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง และคณะ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมทำพรมเช็ดเท้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านหินลาด หมู่ 3 และหมู่ 8 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ