กองการศึกษา

นางสาวภัสสร สุทธิโยธา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานเทศบาล

นางสาวปริชาติ พันธวารี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางอัจฉรินธร ดาบพระทิตย์

ครู คศ.1

นางจิตรา สารสัย

ครู คศ.1

นางสุชาลักษ์ อินทจันทร์

ครู คศ.1

นางสาวสิทธิ์ ฤทธิ์สุข

ครู คศ.1

นางสุบรร สำแดงไฟ

ครู คศ.1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอรพิน พิลาสันต์

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวกนิษฐา ลาภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนพดล วงษ์ศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวระพีพร นงนุช

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวยุพิน ศรีสุพรรณ์

ผู้ดูแลเด็ก

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ