สำนักปลัดเทศบาล

นายชัยวัฒน์ ราชบรรดิษฐ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พนักงานเทศบาล

นายศุภชัย จันทร์มณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐวุฒิ บุญเอนก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางดวงจันทร์ ครองยุติ

นักพัฒนาชุนชนชำนาญการ

นายเป็นหนึ่ง วงค์มาเกษ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายเสกสรรค์ สุเพ็ญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอาทิติยา เชื้อพรมมา

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางดวงเดือน ละม่อมสาย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเมธี ดาบพระทิตย์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวดวงใจ ฉัตรสุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายทองสุ่น โพธิ์ขาว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางหนูเพียร สังวาลย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเสถียร ศิริคำ

คนงานตกแต่งสวน

นายอภิชาติ มนทินอาสน์

พนักงานขับรถยนต์

นายสมบัติ ลาภา

พนักงานขับรถยนต์

นายทองดำ ศาสดา

พนักงานขับรถยนต์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ