กองคลัง

นายพิเชฐ อุทธามาตย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

พนักงานเทศบาล

 

นางเตือนใจ บุญสุภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

นางสุมาลี ราชบรรดิษฐ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสมฤทัย เพิ่มธัญกิจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายนเรนทร์ฤทธิ์ คุณชื่น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางศุภกาญจน์ ดาราคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี

นางเนตรสาย พิลาสันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางพิสมัย รองสุพรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภาณุวัฒน์ มุกดาหาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ