Hot News :

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงภายในศพด.ในเขตทต.นาเรือง

วันพุธ, 06 ธันวาคม 2566 11:28

       กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงภายในศพด.เขตเทศบาลตำบลนาเรือง ประกอบด้วย ศพด.นาเรือง ศพด.หินลาด ศพด.โนนงาม และศพด.แก้งยาง โดยทั้ง 4 ศูนย์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันลอยกระทง เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ