Hot News :

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

การทอพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานีส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรือง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไหมพรม กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกก กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เป็นต้น

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ